Шарбақты ауданының

әкімдігі

ресми интернет-ресурс

alt

Акимат

Щербактинского района

официальный интернет-ресурс

Навигация
Қорықпай сатып алу

Қорықпай сатып алу

Интернет дүкендеріәрбіруақыттаәртүрлітауарлардысатыпалуғамүмкіншіліктері бар, өзініңменшікүйненшықпастан. Заманауиадамдарүшін, өздерініңуақыттарынүнемдейтін, интернат дүкендерітапшылық. Меніменкелісіңіз, сіздергекеректауардытаңдауғаыңғайлы, сізүшінқолайлыжағдайда, ешқайдаасықпай. Интернет дүкендеріндедемалысжәнемерекеліккүндеріжоқ. Олартәулікбойыжұмысістейді. Ендеше, егердеСізгетүндебасыңызғабір ой келсебірдеменісатыпалуға, интернет дүкеніқонақжайлыөзініңесігінсізгеашады. Еңқызықтысы, бұл идея интернет дүкеніертеашылған, әлемдікторабыәлемдешыңболды. 70-шы жылдардыңсоңындаөткенжүзжылдықтаҰлыбританиядаосындайдүкентүрінұсынғанболатын- Бейнетесттехнологиясы. Бүкіләлембойыншатораптыұлғайтуымен, бұл технология бірнеөзгертілді, жәнебізсізбенкөптауарлардытаңдайаламыз, оларбірмың интернет дүкендеріненалысұсынылады. Сондықтан да, Интернет арқылысатыпалудыжасауғаболады, әсіресетапсырыстыәлемніңәрбірнүктесіненалуғаболады, оны түсінукерекжәнебірқауіпі де бар, осындайсатыпалуларменбайланысты. Біріншіден, кепіліқайда, қандайкиім, сізсатыпалған, сізгекелеме, егердеолкиімнемесеаяқкиімболса, егердеолтехникағабайланыстыболса, ондабұндаешнәрсежоқ. мысалы, жаңа телефон екікүнненкейінжұмысістемейді. Бұндайжағдайда не істеукерек, тауарды интернет дүкеніндесатыпалғанондадефектері бар немесеолсізгекелмеді?

ҚазақстанРеспубликасыныңҮкіметінің 2007 жылғы 27 наурыздағы №264 Қаулысы мен бекітілген, ішкісаудаларережесініңсаудасының 105-107 электрондысаудапунктіменрегламенттеледі. Және де ҚазақстанРеспубликасыныңҮкіметінің 2007 жылғы 10 қыркүйектегі № 786 қаулысыменбекітілген, ҚазақстанРеспубликасындаэлектрондысаудалардыжүзегеасыруережелерімен.Электрондысаудақорытындыарқылыжүзегеасыраладысаудажасағандасатып-алутауарыэлектрондысаудаларғақатысушылардыңкелісімі (келісімшарты) негізіндеэлектрондықұралдарбайланысынпайдалануымен. Электрондысаудаларғақатысушыларзаңдыжәнеқұқықтардықорғауымынатәртіппенжүзегеасырылады, саудаларсубъектерүшінжұмысістеуіменқарастырылған.ҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасынасәйкесэлектрондысаудалардыңжүзегеасырутәртібібелгіленеді. Интернат арқылытауарлардысатыпалуфактісічегпенрасталады, банкоматпенберілген. Егердетауарсізгебірсебептерменкелмесе, сіздіңәрекетіңіз, жекелепсаудааларкезінде. Осыдан, біздекелмегенкиімнемесесолалғанкиімде брак болсабелгіленгенмерзімдетауардықайтарыпберугетолыққұқығымыз бар. бірақбіржолы бар, қайтарғаншығынытұтынушыныңйығынажатады, бұл да дұрысемес. Ендеше, тағы да бірескеретінжайттапсырысжәнетауардыалукезіндеанықболуыңызкерек. Сізбілуіңізкерек, телефон арқылыменеджерменсөйлескенкездесізтауардықайтарумүмкіндігіжәнекепілітуралыақпараттыбілугеқұқылысыз. Сізтапсырыстан бас тартааласыз, солкелгентауардыашқанғадейін. Немесе, сайттатапсырысберугеболады, анықтапбарлықақпаратыноқыпалыңыз, жеткізетінжәнеқайтарумүмкіндіктерінекөңілбөлу. Кімніңесебіненқайтарыладыжәнеолқалайболады. Өкінішкеорай, курьер, тапсырыстыүйгежеткізген, олсізгеәкелгенкиімдікиіпкөругебермейдінемесетехниканықосуға, сізоныменесепайырысқаннанкейін. Пошталықбөлімшесінайтпағанда. Ондасізгекелгенпоштаменжіберілгенсәлемдеменіұстауғабермейдітолықтөлегенгедейін. Бірақкейбіреулері интернат дүкендердеөздерініңклиенттерінежәнеақаулыболғантауардыауыстыруғарұқсатбереді. Егердесізсоданкейінжеткіліксіздердікөрсеңіз, курьер кеткенсоң, пошталықбөлімшесіненкелгенсәлемдеменіалғаннанкейін, дау шығармаңыз - қайтадан интернет-дүкенінежүгініңіз, жәнесізгеауыстыруғакөмеккөрсетеді, егердесіздіңөтінішіңіздәлелденсе. Мұқиятболыңызкелгентауардыбірминуттанкейінқараңыз - ішкітауардыңтүрібойыншашағымдаркурьергкақшаныбергенненкейінолалынбайды.

Сізгесәттілікжәнееңбастысысапалытауарлардысатыпалу!