Шарбақты ауданының

әкімдігі

ресми интернет-ресурс

alt

Акимат

Щербактинского района

официальный интернет-ресурс

Навигация
Шарбақты аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының мемлекеттік қызметтері
Басты Қоғамдық денсаулық сақтау бұрышы Шарбақты аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының мемлекеттік қызметтері

Шарбақты аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының мемлекеттік қызметтері

«Шарбақтыаудандықтұтынушылардыңқұқықтарынқорғаубасқармасы»РММмемлекеттікқызметтерстандартынабасшылықетедіҚазақстанРеспубликасыныңҰлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі №307 бұйрығыменбекітілген "Жобаларға, құрылыстарға, қайтақұруғажәнежоғарымаңызы бар объектілердіұлғайтуға, санитариялық-эпидемиологиялыққадағалауғажататын, қалалықжәнеауылдықелдімекенпунктерініңқұрылыстарының бас жоспарларжобасын, курорттықзоналардыңжәнебөлшектепжоспарлаужоспарынасанитариялық-эпидемиологиялыққорытындысын беру" санитариялық-эпидемиологиялыққорытындысын беру бойыншамемлекеттікқызметтердікөрсетеді:

- азаматтықжәнеөндірістіктағайындауларобъектісініңқұрылысы мен жобасынорналастыру;

  • азаматтықжәнеөндірістіктағайындауларобъектісінекүрделіжөндеуге, қайта салу жобасына;
  • нормативтікқұжаттаржобасынашектеуліжолберілетінзаттарғажәнешектеуліжолберілетінтастандыларжәнешектеуліжолберілетінзияндызаттар мен қоршағанортаныңфизикалықфакторларын, қоршағанортаныныңәрекетінбағалау, қоршағанортаныныңәрекетіналдын ала бағалау, жоюғажәнеуыттық, радиоактивтіжәнебасқа да зияндызаттардыкөмуге;
  • жобалыққұжаттамасы су өзендеріндесуменжабдықтауыжерастындағыкөздері мен үстіндегісанитариялыққорғаудықондырубойынша;
  • жобалыққұжаттамасысанитариялық-қорғаузоналарынтүзетугежәнеқондыруға, қараужобасыныңқұжаттамасы, бағалаужұмыстары, пайдалызаттардытабуға;
  • жобаларға бас жоспарларқұрылысықалалықжәнеауылдықелдімекенпункттерін, курорттықзоналарына, елдімекенорындардақұрылыстарынжоспарлауға;

АталғанмемлекеттікқызметтертүрлеріҚазақстанРеспубликасыныңинвестициялықжәне даму Министрігінің "Халыққақызметкөрсетуорталығы" РМК ШЖҚ, және де "электрондыүкімет" www.egov.kz. веб-порталы арқылыұсынылады.

Мемлекеттікқызметтердікөрсетунысаныэлектрондыжәне (немесе) қағазтүрінде.

МемлекеттікқызметтердікөрсетунәтижесіолМемлекеттіксанитариялық-эпидемиологиялыққадағалауобьектісініңхалықтыңсанитариялық-эпидемиологиялықсалауаттылығысаласындағынормативтікқұқықтықактілергежәнегигиеналықнормативтергесәйкестігі (сәйкесеместігі) туралысанитариялық-эпидемиологиялыққорытынды беру.

Мемлекеттікқызметтердікөрсетумерзіміқұжаттарпакетінтапсырғаннанкейінсаналадықызметтердіалушыға, ХҚКОарқылы, және де порталғаөтінішбергенкезде 15 жұмыскүндері.

Жазылғанмемлекеттікқызметтердіңтүрлерітегінкөрсетіледі.