Шарбақты ауданының

әкімдігі

ресми интернет-ресурс

alt

Акимат

Щербактинского района

официальный интернет-ресурс

Навигация
Тұтынушылардың құқықтар мәселелері бойынша мемлекеттік органдарымен бірігу
Басты Қоғамдық денсаулық сақтау бұрышы Тұтынушылардың құқықтар мәселелері бойынша мемлекеттік органдарымен бірігу

Тұтынушылардың құқықтар мәселелері бойынша мемлекеттік органдарымен бірігу

Шарбақтыаудандықтұтынушылардыңқұқықтарынқорғаубасқармасымен 2016 жылғы 19.09. Павлодар облысыкәсіпкерлерПалатасыШарбақтыауданының филиалы, мемлекеттіккірістербасқармасы, жекекәсіпкерлермен, ауылшаруашылықжәнекісіпкерлербөлімініңбасшылардыңқатысуларымендөнгелекүстел «НұрОтан» ХДП-да өткізілді. ҚР ҰЭМ ТұтынушылардыңқұқықтарынқорғауКомитетініңтұтынушылардыңқұқықтарынқорғаудепартаментініңкөбінесеіс-шараларжоспарынорындау, тұтынушылардыңқұқықтарынқорғаубойыншазаңнамалықактісінеөзгертулер мен толықтырулармәселелерібойынша. Бұлкездесудекелесіөзектімәселелерқаралды:

- дүкендердесатылатынтауарлардабағаларыжоқ;

- барлықемессаудалықнүктелердесатылатынтауарғафескалдычегінбереді;

- Сатыпалушыларменесептескенкездесатушыларақшасынқайтарғанкездемешоктармен, сіреңкемен, жәнебасқа да тауапларменқайтарады;

- әлеуметтікдүкендерде «әлеуметтікдүкен» статус белгілеріжазылмаған, және де «әлеуметтіктамақтануазық-түліктері» категориясынажататындардыбағаларыжазылмаған.

Жазылғансұрақтарәлеуметтікмаңыздыбопсаналадыжәнетұтынушының (сатыпалушының) құқықтарынақиянатету, олтұтынушылардыңқұқықтарынқорғаусаласындағызаңнамасыменқарастырылмаған.

Кездесунәтижелерібойынша, ауданныңкәсіпкерлерінеқолданыстағызаңнамасынтүсіндірушешіміқабылданды, саудасаласындағыкөрсетілетінқызметтері мен қолданыстағызаңнамасынсақтауға.