Шарбақты ауданының

әкімдігі

ресми интернет-ресурс

alt

Акимат

Щербактинского района

официальный интернет-ресурс

Навигация
Медициналық қалдықтармен жұмыс жасауының өзекті мәселелері
Басты Қоғамдық денсаулық сақтау бұрышы Медициналық қалдықтармен жұмыс жасауының өзекті мәселелері

Медициналық қалдықтармен жұмыс жасауының өзекті мәселелері

Медициналыққалдықтардыңматериалдарытаңу, қолғаптар, шприцтер, асблогтардыңқалдықтарызарарланған, тірі мен органдары, жылдықмерзіміненшыққанмедициналықпрепараттар, конфискіленген медикаменттеріжәне де өзгелеріболыпсаналады. Бұлбарлыққалдықтармедициналықдепаталады, яғниоларауруханадаболады, ғылыми-зерттеузертханаларда, сот-медициналықмекемелерде, ветеринарлықемханалардажәнебасқа да тиістіорындардаболады. Медициналыққалдықтартұрмыстықтанөзгежәнеерекшекөңілаударудыталапетеді. Кейбіролардыңтүрлеріадамғанемесеқоршағанортағақауіптітөндіруде, қоршағанортаныңбарлықэлементтерінластандырумүмкінинфекциялықжәнеинфекциялықемесқауіптердіңфакторларыболады: су, ауа, топырақ, тамақтануөнімдері, ауруханаішіндегі орта жәнеэпидемиологиялыққауіпсіздіктікөрсетуде. Ондақауіп-қатержатыр, уағдалы, әсіресе, әртүрліинфекциялықаурулардың, токсикалық, сирекемесжәнерадиоактивтізаттардыңқоздырғыштардықұрамындатұрақтыболуы. Мысалы, 1 г тұрмыстыққалдықтарында 0,11 млдрмикроағзаларықұрамындаболады, медицина да 200-300 млрддейін саны өсудебұндайқалдықтардыңөмірсүруұзақтылығыпатогендімикроағзалардыжеткіліктіекенішамалы. Осындан, өндірілетінмедициналықмекемелердіңқалдықтарыныңсанынөсубеталысықарқынды, номенклатурадақолданатынқұралдардыңөсуі -және де құрамныңтүрленгіштігіболады.Медициналыққалдықтардыжоюпроблемасыөзінекөптегенкөзжазбаудыбақылауынжақындырады. Бұрын 1979 жылыБүкіләлемдікденсаулықсақтауұйымы (БСҰ) қалдықтардымедициналықсаласындағы аса қауіптітоптарғажатқызған. Осыдан, медициналыққалдықтардыңпроблемасынаөтекөпуақытназараударылмаған. Медициналыққұралдардыңтағайындауларыәсіресекөпретпайдаланған, спецификалық, "медициналық" қалдықтарыөтекөпболғанемес. Бірретпайдаланатыншприцтер мен пластик зертханалықыдыстыңтаралуымен саны екпіндепкөбейюде, оларерекшеқауіптікөрсетуде, олардыуақытынданемесепайдаланғаннанкейіндұрысқолданбасазарарлауқауіптікөбейеді. Бүкіләлемдікденсаулықсақтаудеректерібойыншажылсайынбүкіләлемдеқауіпсіземестәжірибесініңнәтижесінде 8 денбастап 16 миллионғадейініндетжұқтырувирустықгепатиті Винъекциялароқиғалары, 2,3 нан 4,7 миллиондарғадейінинфициренденген вирус гепатиті С, 80000-нан 160000 АИТВ оқиғаларытіркеледі. Көптегенөзектімәселелерінің саны, емдеупрофилактикалықмекемелеріндемедициналыққалдықтардыңайналысыкезіндеболатын, кәсіптікинфекциялықаурулардымедициналықперсоналдықорғауғажатады. Санитариялықзаңнамасыныңнегізгіқұжаттары, медициналыққалдықтардыңайналысыныңсұрақтарырегламенттелген, санитариялықережелеріболыптабылады "Санитариялық-эпидемиологиялықталаптарыжинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға, көмугеқалдықтарөндірісі мен тұтынуға" ҚР ҰЭМ 2015 жылғы 28 ақпандағы №176 бұйрығыменбекітілгенжәнесанитариялықережелері " Денсаулықсақтауобъектерініңсанитариялық-эпидемиологиялықталаптары" ҚР ҰЭМ м а 2015 жылғы 24 ақпандағы №127 бұйрығыменбекітілген. Медициналыққалдықтар (сондай-ақ-МҚ) 5 класстарқауіпсіздігінеқауіпсіздәрежесінежатады:

А классы - қауіптіемесмедициналыққалдықтар, ҚТҚ -тар сияқты;

Б классы - қауіпті (эпидемиологиялық) медициналыққалдықтары;

В классы-маңызды (эпидемиологиялық) қауіптімедициналыққалдықтары;

Г классы - токсикологиялыққауіптімедициналыққалдықтары, құрамыбойыншаөндірістіккежақын;

Д классы - радиоактивтімедициналыққалдықтары.

Қалдықтарға, олардыңкластардантәуелділігі, жинауға, уақытшасақтауғажәнетасымалдауғаәртүрліталаптарұсынылады. Әртүрлікластардыңқалдықтарынараластыруғаболмайды. Әрбіркластыңқалдықтаржинауүшінқапшықтар, әртүрлібояуларпакеттеріпайдалануда (қалдықтар А класс -ақ, Б-сары, В-қызыл, Г-қара), контейнерлері, ыдыстары- таңбалауы. Металдыжәне пластик ыдыстары, қауіптіқалдықтардыжинауконтейнерлеріқаттыжабылады. Жинау, қабылдаужәнетасымалдаумедициналыққалдықтарбірретпайдаланатынпакеттерде, ыдыстарда, қораптақауіпсізжоюларынжүзегеасырылуда (сондай-ақ -ҚЖҚ), контейнерлерде. Әрбіркластыңмедициналыққалдықтарүшінконтейнерлері, ыдыстары мен қалдықтардыжинауүшінпакеттеріәртүрлібоялғанбояғыштарментаңбаланады. Контейнерлергедымқылөтпейтінғыпжасау, бөгдеадамдарменконтактідемүмкіндіктерінжібермеу. Бкластыңмедициналыққалдықтарыарнайықондырғыдазарарлындандырады: жағубойынша (инсинераторлары), газдантазалау бар болса, немесеқондырузарарландырубойынша. Азық-түліктердіңмедқалдықтары мен зарарланғанқалдықтардыжағуолармедқалдықтардың А класс жазыладыжәнекөмугежатады, ҚТҚ да. Пісетінжәнебасқа да өткірзаттардыпайдаланатын ( инелер, құсжүндері, ұстаралар, ампулалар) ҚЖК қабылданады, оларалдын ала талдауысызжоюғажатады. Г кластыңмедқалдықтарынкөмуіполигондардақауіптіқалдықтарүшінжүзегеасырылады, ҚТҚ полигондардаолардызарарлындандыру. Медициналыққалдықтардытасукөліктікқұралдардажеткізіледі, жабылған су өтпейтінжабықкөлікте, дезинфекциялықөңдеуге тез жағымдыкөліктіңсанитариялық-эпидемиологиялыққорытындысы бар болуыаумақтықбөлімшеніңхалықтыңсанитариялық-эпидемиологиялықсалауаттылығысаласындағымемлекеттік органы. Медициналыққалдықтардыжағуарнайықондырғыдақарастырылады (зарарланбаған МҚ "Б" классы және МҚ "В" классы). Объектераумағындажәнеелдімекенпунктерінентысарнайықондырғылардамедициналыққалдықтардыжағуыжіберілмейді.

Медициналыққалдықтардытермиялықтәсілмензалавлсыздандыру (жағу) медициналыққалдықтардыңтермиялықәсеріарқылыжүргізіледітөментемпаратурада 800-1000 гр С.

Медициналыққалдықтардызалалсыздандыруыміндеттіболыпсаналадыкелесісебептертүрінде. Дәрігерлерертеденбіледі, негізгісебептердіңбіріауруханаішіндегіинфекциялардыңтаралуықарабайыржелдетуболыпсаналады. Салдарынан, желдемедициналыққалдықтардыңқоқыстықтұқымсебуменпатогендімикрофлорасыныңмедициналыққалдықтарыменбіргежанған, осындайжағдайдақауіптіинфекцияларқоздырғыштары он километр жерделездеайналадатаралады. Жергеқалдықтардыкөмужәнеқауіптенқұтқару, ондақауіптімикроағзаларышайыладыжәнежерастындағысуғатүседі, соданкейін, биорганикаіріп-шіріпжәнебөлшектенеді, оларменбіргебөлінуіатмосфераныңбетінегаздарментүседі. Залалсыздандыру мен жоюпроблемасымедициналыққалдықтардыбүгіндебарлықәселетұр. АҚШ -та балаларарасында ЖИТС ауру оқиғасытіркелдісоданкейін, оларқоқысқалақтырғанбірретпайдаланғаншприцтарменойнаған.