Шарбақты ауданының

әкімдігі

ресми интернет-ресурс

alt

Акимат

Щербактинского района

официальный интернет-ресурс

Навигация
Сізге сапасыз қызмет көрсетілген жағдайда не істеу қажет?
Басты Қоғамдық денсаулық сақтау бұрышы Сізге сапасыз қызмет көрсетілген жағдайда не істеу қажет?

Соңғыуақыттакөптегенадамдардың бас қатыратынмәселесі, егермағансапасызтұрмыстыққызметкөрсетсе, не үстеугеболады, дегенсауалағакеліптіреледі. Бұлбіржағынанқуантады. Демек, өзқұқықтарынқорғауғажәнебілугетырысатынадамдардың саны өсіпкеледідегенсөз. Ал біздесауаттытұтынушыларқаншалықтыкөпболса, тауаржәнеқызметнарығы да соншалықтыөркениеттіжәнеәділболады. Бұлмақаладабізсіздіңқұқығыңызбұзылғанжағдайдақолғаалатынәрекеттеріңізтуралытолықбаяндаймыз. Тұтынушылықзаңнамасытұрғысынаналғандасапасызкөрсетілгенқызметтіңтұтынушылардыңқұққтарынқорғаудықұқықтықреттеутәсілдеріжәнететіктерібөлігіндесапасызтауарданешайырмашылығыжоқ. Яғни, төмендекөрсетілгеніс-әрекеттердіқызметтеркөсетужағдайда да, солсияқтытауарларға да қатыстықолдануғаболады. ҚР Азаматтықкодексінің 428, 429-баптарына және «Тұтынушылардыңқұқықтарынқорғаутуралы» ҚР заңының 35-бабына сәйкесТұтынушыорындалғанжұмыстан (көрсетілгенқызметтегі)  кемшіліктертабылғанкездеөзтаңдауыбойынша:

- орындалғанжұмыс (көрсетілгенқызметтегі) үшінсыйақынытиістімөлшердеазайтуды;

- сапасыдәлсондайбіртектесматериалдаданбасқазаттыөтусізжасапберудінемесежұмыстықайтаорындауды (кайтақызметкөрсетуді);

- тұтынушылардыңкемшіліктердіжоюқұқықғышарттакөзделгенде, олардыжоюғаарналғанөзшығыстарынөтеудіталапетугеқұқылы;

         Егерорындаушыорындалғанжұмыстағы (көрсетілгенқызметтегі) кемшіліктердібелгіленгенмерзімдежоймаса не егержұмыса (көрсетілгенқызметтегі) шартталаптарынауытқуларнемесежұмыстағы (көрсетілгенқызметтегі) өзге де кемшіліктерайтарлықтайжәнежойылмайтындайболса, тұтынушышарттыбұзуғажәнезалалдыөтеудіталапетугеқұқылы.

         Тағы да есіңіздеболсын, тапсырысбергенқызметтіңорынндалубарысында, Сізоныңсебеп-салдарынтүсіндірмей-ақолқызметтен бас тартуғақұқылысыз. Бірақсізге оны көрсетукезіндегіорындаушыныңнақтышығыныңорнынтолтыруға тура келеді. Мәселен, сізтуғанкүндетортқатапсырысбердіңіз, бірақкүтпегенжағдайларбойыншасалтанаткейінгеқалдаралданемесемүлдемболмайтынболды да сізтапсырыстан бас тарттыңіз!